Ettevõtlusõpe

EU logo

Kuldre Koolis õpetatakse ettevõtlust valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga. Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Ettevõtlusõppe õppekava